Добавки за бетон

Добавки за бетон – тук ще разг­ле­да­ме по-под­роб­но плас­ти­фи­ци­ра­щи­те (во­до­ре­ду­ци­ра­щи) добавки за бетон и разт­во­ри, ко­и­то  имат най-ши­ро­ко при­ло­же­ние.

За ог­ром­на­та част от стро­и­те­ли­те ня­ма ни­що по-прос­то от бе­то­на – раз­мес­ваш, т.е. хо­мо­ге­ни­зи­раш, ци­мент, пясък, чакъл, во­да и… го­то­во. Бе­тонът от­ле­жа­ва във влаж­на сре­да се­дем дни, а след два­де­сет и ос­мия ден се при­е­ма, че е наб­рал про­е­кт­на­та якост и конструк­ци­я­та мо­же да по­е­ма на­то­вар­ва­не­то, за ко­е­то е ораз­ме­ре­на.

 

Добавки за бетон:

Импрегнатор Sealcrete 01

Sealcrete 01 е предназначен за: за заздравяване, импрегниране и предпазване на пресни и стари бетонови и циментови повърхности
открити и закрити площи, например паркинги, гаражи, индустриални подове и др.

Импрегнатор Sealcrete 03

Sealcrete 03 е предназначен за: заздравяване, запечатване и предпазване на стари бетонови и циментови повърхности
импрегниране на подове, които трябва да се предпазят от силно химично въздействие, като химикали за преработване или препарати за почистване
подове на лаборатории и промишлени халета в кожарската и други преработващи индустрии

 

Импрегнатор Cristalin L

Еднокомпонентен прозрачен крисрализиращ импрегнатор на основа смес от силикати и хидрофобизиращи смоли

 

Полипропиленови фибри за бетон 12 мм/18мµ

Пукнатините са един от определящите фактори за дълготрайността на конструкциите. Те водят до намаляване на физико-механичните показатели на бетона и са предпоставка за проникване на агресивни агенти във вътрешността на конструкциите.

Полипропиленови фибри за бетон 12 мм/18мµ се прилагат при :
подове на производствени предприятия
складови площи
хладилници
наземни и подземни паркинги
хангари
гаражи
пътни настилки
бензиностанции и др.

Стоманени фибри за бетон

Стоманени фибри за бетон

Стоманени фибри за армиране на бетон DE 60/0,75 N